210129 / Capodanno Cinese

 

@ BOOGALOO

> 29.01.2021 – 12.02.2021 // P.zza Barbacan 4/A, Trieste (TS)

w/ Goga Mason

[light from digital color and EyeJack.. sounds from A-F-D’s analog filter and rice planters songs]

« 牛年好 [Níu nián hǎo] / 牛年快樂 [Níu nián kuài lè] / 牛轉乾坤 [Níu zhuǎn qián kūn] / 金牛報春 [Jīn níu bào chūn] / 牛氣沖天 [Niú qì chōng tiān] / 牛年安康 [Níu nián ān kāng] »

 

 

 

> Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.

Related posts